Kolmen VYYHTI

KOLMEN VYYHTI – hanke

Etelä-ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan – hanke = Kolmen VYYHTI

Projektet ”TILLSAMMANS FÖR BRA VATTEN OCH MILJÖ”

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry ja hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan (Österbottens svenska Lantbruksskällskap) ProAgrioiden kanssa.

 

Hankkeelle haettiin toinen jatkoaika ja se päättyy 31.12.2018.

Rahoituslähde: Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankkeen luonne: Alueiden välinen yleishyödyllinen kehittämishanke

Kohdealue: Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Vesien kunnostustoimet parantavat purojen, jokien, järvien ja merialueiden tilaa, lisäävät virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kasvattavat alueellista vetovoimaa. Valtion resurssien vähentyessä vesistökunnostushankkeiden vastuu ja toteutus on yhä enemmän siirtymässä paikallistason toimijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta vesistökunnostuksista. Kolmen VYYHTI-hankkeen tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönhoitoa kolmen maakunnan alueella tukemalla kalastuskuntia, kyläyhdistyksiä ja muita toimijoita vesien kunnostuksissa ja hoidossa ja siten lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa vesien tilaa ja kalojen elinolosuhteita.

Vesien tilan ja veden laadun pysyvä parantuminen edellyttää lähes aina myös valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämistä. Hankkeessa tarkastellaankin kolmen osa-alueen muodostamaa kokonaisuutta; vesistö, rannat ja valuma-alue.  Hankkeessa tehdään valuma-alueselvityksiä, kuormituslaskelmia, rantojen ja vesienhoidon suunnitelmia sekä toteutetaan ja esitellään esimerkkikohteiden kunnostustoimenpiteitä, kuten kutualuekunnostuksia, vesikasvien poistoa tai vedenpinnan nostoa.

Hankkeessa avustetaan alueen toimijoita kuormituksen vähentämis- ja kunnostustoimenpiteiden valinnassa, suunnittelussa ja tarvittavassa ilmoitus- tai lupamenettelyssä. Hanke avustaa myös rahoitusjärjestelyissä, toimenpiteiden toteutuksessa ja vaikutusten seurannassa. Hankkeen avulla vahvistetaan aikaisemmissa hankkeissa alkanutta vesistökunnostajien yhteistyötä ja luodaan uusia verkostoja, jotka helpottavat kunnostusten suunnittelua ja rahoitusta. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja pienten kunnostustoimien toteuttamiseen. Hankealueella nivotaan yhteen uusia toimintatapoja ja organisaatioita asiantuntevan ympäristönhoitotoiminnan kehittämiseksi ja resurssoimiseksi.

Kolmen VYYHTI-hankkeessa järjestetään työpajoja, opintoretkiä, lyhytkursseja ja seminaareja. Lisäksi osallistutaan muiden hankkeiden ja sidosryhmien toimintaan. Tapahtumat jakaantuvat maakunnittain ja osa toteutetaan yhteisesti koko hankealueella. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toimii tapahtumien järjestäjänä yhteistyössä ProAgrioiden kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan vesialueiden omistajat, yhdistykset, kansalaisjärjestöt ja muut vesistöjen hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneet toimijat. Hyödynsaajia ovat myös kunnostettujen tai hoidon piiriin tulevien kohteiden käyttäjät ja asukkaat sekä vesiluonto.

Lisätietoja: Hankevetäjä Satu Järvenpää, p.044 777 8839 satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi