Järjestelmän uusiminen

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uudistaminen on luvanvaraista. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmän lupa ratkaistaan rakennuslupaprosessissa. Vanhan järjestelmän uudistamistoimet vaativat yleensä toimenpideluvan. Kunnat voivat rakennusjärjestyksellään myös määrätä tiettyjä toimenpiteitä ilmoitusmenettelyn piiriin. Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteenä on esitettävä ammattilaisen laatima jätevesisuunnitelma. Jätevesijärjestelmän huoltotoimet eivät ole luvanvaraisia. Lupa-asioissa on aina parasta kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaipaa huoltoa ja uusimista niin kuin kaikki muukin talotekniikka. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän käyttöikä on 0-30 vuotta riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä on toteutettu ja hoidettu. Likimain kaikilla nyt markkinoilla olevilla järjestelmillä on mahdollisuus täyttää puhdistusvaatimukset, jos järjestelmä on hyvin suunniteltu, oikein rakennettu ja säännöllisesti hoidettu ja huollettu. Yhdeksi haasteeksi on osoittautunut fosforin poisto. Sen onnistuminen vaatii useimmiten fosforinsaostuskemikaalin käyttöä. Järjestelmässä on suositeltavaa olla näytteenottomahdollisuus poistuvasta jätevedestä sekä tarpeelliset hälytysjärjestelmät.

 • Uudisrakennus: puhdistusvaatimukset koskevat uutta rakentamista heti. Näin on ollut vuodesta 2004 lähtien.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut kohteet:
  • Ranta-alue tai pohjavesialue: siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti, eli järjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimus tähän mennessä.
  • Muut kuin ranta- tai pohjavesialueet: jätevesijärjestelmän korjaaminen niin, että puhdistusvaatimus täyttyy, viimeistään eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kiinteistönomistaja voi siis käyttää omaa harkintaansa jätevesijärjestelmän uudistamisaikataulussa.
 • Vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat järjestelmät: kunnostetaan heti.
 • Mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä rannasta, ollaan siirtymäajan piirissä. Etäisyys vesistöön mitataan jätevettä tuottavan rakennuksen seinästä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.
 • Pohjavesialueella siirtymäajan katsotaan koskevan kiinteistöä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueen rajan sisällä: pohjavesialueella huomiota kiinnitetään siis itse jäteveden käsittelyjärjestelmään, ei jätevettä tuottavaan rakennukseen. Pohjavesialuerajaukset löydät paikkatietoikkunan karttanäkymästä.
 • Vesikäymälän rakentaminen.
 • Vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
 • Rakennukseen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
 • Käytännössä siis ne remontit, joiden avulla jatketaan vesijärjestelmän, rakennuksen tai koko kiinteistön elinikää.
 • Perustason puhdistusvaatimus ei koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).
 • Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat ikäperusteisen vapautuksen piirissä eikä perustason puhdistusvaatimus tule heidän kohdallaan täytettäväksi. Ikäperusteinen vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisäaikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta   korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tai uuden rakentaminen edellyttävät aina pätevää suunnittelua. Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen (uusi kiinteistö tai rakennus) tai toimenpidelupahakemukseen (vanhan järjestelmän uusiminen). Asiallinen suunnitelma on arvokas myös järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä silmällä pitäen.

Pätevä suunnittelija hallitsee LVI-suunnittelun perusasiat sekä ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen vaatimukset talousjätevesien käsittelystä. Yhteystietoja kannattaa kysyä kumman rakennustarkastajalta, joka viime kädessä hyväksyy tai hylkää lupa-anomukset. Samalla voi selvittää muutkin lupaehdot ja alueelliset määräykset sekä varmistua siitä, että alueella ei ole suunnitteilla yhteisiä vesihuoltopalveluita. Etsi paikkakunnallasi toimivia alan yrittäjiä, kuten suunnittelijoita alan yrittäjien hakukoneesta.

Vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistöllä lain vaatimukset täyttävällä tavalla on aina kiinteistönhaltijalla. Suunnittelija vastaa tilattujen suunnittelutöiden suorittamisesta ammattiosaamisensa suomissa puitteissa. Suunnittelija ei vastaa jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai käytössä mahdollisesti tapahtuneista virheistä, ellei voida todentaa että ne johtuvat puutteellisesta suunnitelmasta. Kuluttajalla (kiinteistönhaltijalla tai suunnittelutyön tilaajalla) on oikeus saada suunnitelma, joka täyttää sille annetut vaatimukset. Vaatimuksia on annettu mm. ympäristönsuojelu- sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä näiden nojalla annetuissa asetuksissa.

Suunnittelutyö kannattaa ajoittaa sopivasti sulan maan aikaan ja huomioiden kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatima aika. Suunnittelijan kanssa kannattaa laatia kirjallinen sopimus, jossa voidaan sopia seuraavista asioista:

 • Suunnittelutyön sisältö ja aikataulu
 • Tonttikäynnin ajankohta
 • Kiinteistön perustietojen toimittaminen asiakkaalta suunnittelijalle ja mahdollinen täydentäminen (esim. asemapiirros)
 • Tarvittavat lisäselvitykset ja -mittaukset (esim. etäisyydet, korkeusasemat, pinta- ja pohjavedet, maaperä)
 • Hinta tuntihintana tai urakkana, perushinta ja mahdolliset lisätyöt
 • Lopputuotoksen eli suunnitelman alustava sisältö
 • Suunnitelman täydennys tai korjaus lupaprosessin kuluessa ilman erillistä korvausta
 • Menettelytavat, jos suunnitelmaa joudutaan muuttamaan rakennusvaiheessa

Hyvä suunnitelma täyttää talousjätevesiasetuksen vaatimukset ja se sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta;
 • Tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta;
 • Tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä;
 • Tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.

Suunnittelija voi tarjota useamman eri vaihtoehdon, joista kiinteistön omistaja valitsee itselleen sopivimman. Tärkeitä valintakriteereitä ovat muun muassa järjestelmän vaatiman hoidon ja huollon kohtuullinen määrä, järjestelmän pitkäikäisyys ja varmatoimisuus sekä järjestelmän kustannukset koko elinkaaren aikana. Hyvä suunnittelija tarjoaa myös käymälä- ja pesuvesien erotteluun perustuvan vaihtoehdon, mikäli sellainen tulee kysymykseen.

Hyvä suunnitelma maksaa arviolta 400-1000 euroa (2008). Lisäksi suunnittelija voi veloittaa ylimääräistä esimerkiksi asemapiirroksen tai maaperätutkimusten tekemisestä. Osa suunnittelijoista tarjoaa myös ns. avaimet käteen -palvelua, jossa suunnittelija hoitaa suunnittelun lisäksi myös lupaprosessin ja järjestelmän rakentamisen. Laitevalmistajien tarjoama ”ilmainen” suunnittelupalvelu on sidoksissa heidän myymiinsä laitteistoihin.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, 2009. (pdf)

Tarvittavat luvat

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Toimenpideluvan hakemiseen saa ohjeet paikallisesta kunnasta tai kaupungista. Yleensä toimenpidelupaa haettaessa tarvitaan selvitys nykyisestä talousvesijärjestelmästä, asemapiirrokset ja selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta. Uutta taloa rakennettaessa jätevesiasiat ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Lupahakemuksen liitteenä tulee olla pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma jätevesijärjestelmästä.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapureille, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa esim. puhdistettujen jätevesien purkupaikkaan. Rakennushanketta suunniteltaessa kannattaakin olla ensimmäiseksi yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan kunnan vaatimusten ja käytäntöjen selvittämiseksi. Rakentamista tai rakennustarvikkeiden hankintaa ei kannata aloittaa ennen rakennusluvan myöntämistä!

Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Rakentamista ei voi aloittaa ennen hyväksytyn lupapäätöksen saamista. Kunnan myöntämä lupa liitteineen tulee lukea huolellisesti. Luvassa voi olla määräyksiä mm. rakentamisen aikaisista viranomaistarkastuksista, kvv-työnjohtajasta ja näytteenotosta. Rakentaminen päättyy myönnetyn luvan mukaisesti esim. lopputarkastukseen.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen kannattaa teettää ammattilaisella. Urakoitsijoilta pyydetään tarjouksia jätevesijärjestelmän suunnitelman tiedoilla. Rakentamisen voi teettää kokonaisurakkana, jolloin urakoitsija vastaa myös järjestelmän osien ja maa-ainesten tilaamisesta. Toinen vaihtoehto on tilata suunnitelman mukaiset tarvikkeet itse ja ostaa urakoitsijalta vain tarvittavat erikoistyöt, joita ei voi tehdä itse. Laitevalmistaja toimittaa aina järjestelmän mukana asennusohjeet, joita tulee noudattaa. Lisäksi tulee huomioida jätevesijärjestelmän suunnitelmassa olevat yleiset ohjeet järjestelmän sijoittamisesta tontille suhteessa korkeusasemiin.

Urakoitsijoiden hinnoissa ja laadussa voi olla suuria eroja. Tarjousta pyydettäessä kannattaa kysyä myös urakoitsijan referenssejä vastaavien kohteiden toteutuksesta. Halvin tarjous ei välttämättä ole paras tarjous!

Urakoitsijan kanssa on syytä tehdä kirjallinen sopimus epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimukseen tulisi kirjata ainakin:

 • Mistä asioista vastaa urakoitsija ja mistä kiinteistön haltija
 • Miten toimitaan, jos järjestelmää ei ole mahdollista toteuttaa suunnitelman mukaisesti
 • Mitkä työt kuuluvat urakkahintaan ja mitkä ovat lisätöitä
 • Työn aikataulu
 • Urakoitsijan takuu työlle
 • Rakennusvaiheiden dokumentointi

Rakentaminen tulee tehdä suunnitelman mukaisesti. Mikäli rakentamisen aikana huomataan, ettei järjestelmää ole mahdollista rakentaa suunnitellusti, tulee välittömästi ottaa yhteyttä sekä järjestelmän suunnittelijaan että kunnan rakennusvalvontaan. Pienistä muutoksista (esim. saostussäiliön sijainnin muutos 1 m sivuun suunnitellusta) riittää yleensä muutosmerkintä asemapiirrokseen. Isommat muutokset voivat vaatia koko suunnitelman päivittämistä ja uuden lupakäsittelyn.

Kiinteistön haltijan, urakoitsijan ja vastaavan työnjohtajan kannattaa oman oikeusturvansa takia varmistaa riittävä työn dokumentointi. Rakentamisen eri vaiheista otetaan valokuvia ja käytetyistä maa-aineksista, kankaista, muovikalvoista ym. otetaan näytteitä. Valokuvista tulee näkyä rakennustyön eri vaiheet ja käytetyt materiaalit niin, että rakennustyön voidaan osoittaa tapahtuneen juuri tällä kiinteistöllä. Jos järjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla, voidaan rakennustyön aikaisten dokumenttien avulla mahdollisesti osoittaa, missä kohtaa virhe tapahtui ja kuka siitä vastaa.

Lopulta vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistöllä on kuitenkin aina kiinteistön haltijalla.