Sana Selitys
Aktiiviliete Mikrobeista ja muusta biomassasta koostuva liete, jossa elävät pieneliöt käyttävät hyväkseen jäteveden liuenneita aineita ja orgaanisia yhdisteitä.
Biologinen puhdistus Bakteerit ja muut pieneliöt käyttävät jäteveden sisältämiä eloperäisiä aineksia ravintonaan ja puhdistavat näin jätevettä.
Denitrifikaatio Anaerobinen nitrifikaatiota seuraava typenpoistoprosessi, jossa nitraattina oleva typpi pelkistyy typpikaasuksi.
Erillisviemäröinti Eri jätevesijakeet (käymälä-, pesu- ja tiskivedet) johdetaan talosta ulos eri put-killa.
Fosforinpoistokemikaali Alumiini- tai rautapohjainen kemikaali (polyalumiinikloridi, alumiinisulfaatti tai rautasulfaatti), jota käytetään fosforin saostamiseen jätevedestä.
Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo Maasuodattamo, jossa fosforinpoistoa tehostetaan kemiallisesti. Kemikaalin lisäys voi tapahtua suodatinkenttää ennen tai sen jälkeen tai fosforia sitova aine voidaan rakentaa osaksi suodatinkerrosta.
Harmaa vesi Pesuvesiä keittiöstä ja pesutiloista sekä siivoamisesta.
Harmaavesisuodin tai -suodatin Biologinen, tehdasvalmisteinen puhdistamo, jossa käsitellään pesuvesiä. Puhdistus perus-tuu suodatin-/kantaja-aineksessa (esim. turve, sammal, kivivilla tai muovikappaleet) kas-vavien mikrobien kykyyn käyttää hyväkseen puhdistettavan veden orgaanisia aineita ja ravinteita.
Jälkikompostointi Kuivakäymälästä tyhjennetyn käymäläjätteen kompostointi, jonka jälkeen massaa voi käyttää maanparannusaineena.
Jäteveden umpisäiliö
Jäteveden umpikaivo
Vesitiivis talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön.
Jätevesien käsittelyjärjestelmä Jätevesien käsittelyyn tai puhdistamiseen tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama kokonaisuus.
Jätevesijärjestelmä Rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien muodostamaa kokonaisuus, joka on tarpeen kiinteistön talousjätevesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi.
Kaksiputkiviemäröinti Käymäläjätevedet (mustat jätevedet) johdetaan talosta ulos eri putkella kuin muut jätevedet. Kutsutaan myös nimellä kaksivesiviemäröinti tai joskus nimellä erillisviemäröinti.
Kuivakäymälä Käymälä, joka ei käytä vettä virtsan ja ulosteen kuljettamiseen.
Kuivike Kuivakäymälään tai kompostiin lisättävä materiaali (esim. hake, kuorike, risu, sahanpuru, turve), joka imee liian nesteen itseensä ja kuohkeuttaa kompostimassaa.
Kompostikäymälä Kuivakäymälä, jossa ulostemassan kompostoituminen tapahtuu jo käymälän keräyssäiliössä. Osa malleista tarvitsee vielä jälkikompostoimisen.
Käsittelyvaatimus Puhdistusvaatimus: Jäteveden haitta-aineita tulee poistaa lainsäädännön perusvaatimuksen mukaisesti orgaanista ainesta vähintään 80%, fosforia vähintään 70% ja typpeä vähintään 30%. Ohjeellisen tason mukaan orgaanista ainesta tulee poistaa vähintään 90%, fosforia vähintään 85% ja typpeä vähintään 40%.
Käyttö- ja huolto-ohje Asiakirja, jossa on esitetty mm. ohjeet jätevesijärjestelmän normaalista käytöstä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä, ohjeet yleisimpiin vikatilanteisiin sekä tärkeim-mät yhteystiedot. Ohjeita säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa viranomaiselle.
Käyttöpäiväkirja Asiakirja, johon kirjataan ylös jätevesijärjestelmään liittyvät havainnot sekä tehdyt huolto- ja ylläpitotoimet. Käyttöpäiväkirjan voi liittää osaksi selvitystä jätevesijärjestelmästä.
Maahanimeyttämö Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelymenetelmä, jossa jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.Tunnetaan myös nimellä imeytyskenttä.
Maaperäkäsittely Yleisnimitys jätevesien käsittelylle, jossa mikrobit puhdistavat jätevettä maaperässä.
Maasuodattamo Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelymenetelmä, jossa  jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennettujen hiekkakerrosten läpi. Puhdistunut jätevesi kerätään putkistolla ja johdetaan edelleen ympäristöön. Tunnetaan myös nimellä suodatuskenttä.
Moduuli Maaperäkäsittelyssä käytettävä tehdasvalmisteinen kasvu- ja levitysalusta, jonka tarkoituksena on lisätä mikrobien kasvupinta-alaa sekä levittää vettä laajemmalle alueelle. Tällä tavoin kentän pinta-alaa tai kaivuusyvyyttä voidaan vähentää. Alustat korvaavat osan jako- ja/tai suodatuskerroksesta. Tunnetaan myös nimellä biomoduuli. Maaperäkäsittely, jossa on käytetty moduuleja, tunnetaan myös nimellä moduulisuodattamo tai –imeyttämö.
Musta vesi Jätevesi, joka sisältää käymälävesiä.
Nitrifikaatio Mikrobiologinen prosessi, jossa ammonium-typpi hapettuu nitriitin kautta nitraatiksi.
PAX Alumiinipohjainen fosforinsaostuskemikaali.
Pienpuhdistamo Talousjäteveden käsittelylaite, jossa jäteveden puhdistuminen tapahtuu fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti tai niiden yhdistelmänä. Tunnetaan myös nimellä laitepuhdistamo.
PIX Rautapohjainen fosforinsaostuskemikaali.
Pohjavesi Sade- ja sulamisvettä, joka on imeytynyt ja varastoitunut maaperään.
Saostussäiliö
Sakokaivo
Saostuskaivo
Yksi tai useampiosainen vesitiivis säiliö, jonka läpi jätevesi virtaa. Saostussäiliö pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät aineosat. Läpivienneissä T-haarat.
Selvitys jätevesijärjestelmästä Kirjallinen kuvaus kiinteistöllä tällä hetkellä käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä.
Suotoneste Kuivakäymälässä kiinteän ulosteen läpi valunut neste.
Talousjätevesi Asuinkiinteistöjen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista sekä karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin oleva jätevesi.
Toimenpideilmoitus Mikäli kunta ei vaadi toimenpidelupaa (ks. jäljempänä) jätevesijärjestelmän uudistamiseen, tehdään toimenpideilmoitus.
Toimenpidelupa Kunnalta haettava lupa, joka edellytetään vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimisen yhteydessä.
Vesihuolto Veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä.
Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta, ja jonka alueella kiinteistöllä on liittymisvelvoite verkostoon . Alue voi olla erilainen puhtaalle vedelle ja jätevedelle.
Vesihuoltolaitos Laitos joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.
Vesistö Vesilain mukaan vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä. Kuntien ohjeissa vesistöllä tarkoitetaan yleensä myös merta.
Virtsan erottelu Kuivakäymälässä virtsan erotelu ulosteesta jo istuimessa ja keräys erilliseen säiliöön varastoitavaksi.
Vähän vettä käyttävät käymälät Käymälä, joka käyttää vettä pelkästään ulosteiden siirtämiseen, ei niinkään huuhteluun. Vedenkulutus on alle 0,5 litraa kertaa kohden. Usein ulosteen siirtämiseen käytetään alipainetta. Kutsutaan myös nimellä vähävetiset käymälät.
Yksinkertainen maaperäkäsittely Jätevesien johtamista maaperään esim. kivipesän, betonirenkaan tai ”saunapallon” kautta.
Yksiputkiviemäröinti Kaikki jätevedet, sekä pesu- että käymälävedet, johdetaan talosta ulos yhdellä putkella. Kutsutaan myös nimellä yksivesiviemäröinti.