Työryhmät

Toiminnanjohtajat, työvaliokunta

Toiminnanjohtajat muodostavat keskusliiton työvaliokunnan, joka valmistelee asioita hallitukselle sekä myös toteuttaa hallituksen päätöksiä liiton toiminnanjohtajan tukena. Toiminnanjohtajat käsittelevät kokouksissaan yhdistysten ja liiton toiminnan kannalta ajankohtaisia ja muita käytännön asioita. Toiminnanjohtajien vastuulla on myös Aquarius-lehden sisällön suunnittelu. Toiminnanjohtajien kokousten koollekutsuminen, puheenjohtavuus ja muistion laatiminen kiertävät etukäteen sovitun järjestyksen mukaan.

Vesienhoito- ja vesistö­työryhmä

Työryhmän tehtävät ovat:

 • Vesistöihin liittyvän tutkimuksen ja käytäntöjen seuranta
 • Velvoitetarkkailujen kehittäminen, ympäristönäytteenoton ja muun kenttätyöskentelyn sekä niiden tulosten raportoinnin laadunvarmistus
 • Vesien- ja merenhoidon tyypittelyjen, luokitusten ja indikaattorien sekä itse ohjelmien arviointi
 • Vaikuttaminen valtakunnallisiin ohjeistuksiin

Vesienhoito- ja vesistötyöryhmään kuuluu kunkin jäsenyhdistyksen vesien tilan ja vesistötarkkailujen asiantuntijoita, jotka välittävät aihealueen tietoa yhdistysten muille toimijoille. Työryhmän puheenjohtajana toimii Heli Jutila.

Puhdistamo­työryhmä

Puhdistamotyöryhmän tehtävät ovat:

 • arvioida, vertailla ja jakaa käytössä olevia toimintatapoja puhdistamoiden tarkkailuissa eri yhdistysten toiminta-alueilla
 • kommentoida ja antaa kehitysehdotuksia valmisteilla oleviin jätevesiin liittyviin viranomaisohjeistuksiin
 • kannustaa vesihuoltolaitosten ja puhdistamonhoitajien toiminnassa mahdollisimman hyvään puhdistamojen käyttöön ja hoitoon ympäristönsuojelun parhaaksi

Puhdistamotyöryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Lammentausta KVVY Tutkimus Oy:sta.

Laboratorio­työryhmä

Laboratoriotyöryhmän tehtävät ovat:

 • yhdistysten välinen laboratorioyhteistyö
 • yhteistyö ympäristöhallinnon ja muiden viranomaisten kanssa erityiskysymyksissä
 • uusien menetelmien käyttöönotosta ja kokemuksista tiedottaminen
 • työsuojeluun liittyvien asioiden selvittäminen
 • tiedottaminen ja kokemusten vaihto
 • neuvonta ja koulutus

Laboratoriotyöryhmän puheenjohtajana toimii Heli Pallonen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:stä. Laboratorioryhmän rinnalla toimivat lisäksi mikrobiologia- ja kemiatyöryhmä.

 

Mikrobiologiatyöryhmä

Mikrobiologiatyöryhmän tehtävät ovat:

 • kokemusten vaihto mikrobiologisista menetelmistä ja laitteistoista sekä tiedottaminen laboratorioiden välillä
 • laadunvalvontaan ja uusien menetelmien käyttöönottoon liittyvien erityiskysymysten käsittely
 • neuvonta ja koulutus

Mikrobiologiatyöryhmälle tarvitaan uusi puheenjohtaja.

 

Kemiatyöryhmä

Kemiatyöryhmän tehtävänä on kemialliseen analytiikkaan ja laitteistoihin liittyvien erityiskysymysten käsittely.

Kemiatyöryhmän puheenjohtajana toimii Anna-Liisa Heikkilä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:stä. Ryhmän jatko ja vetovastuu avoin.

Pohjavesityöryhmä

Pohjavesityöryhmän tehtäviä ovat mm.:

 • Pohjavesinäytteenoton yhteinen laadunvarmistus.
 • Tiedon- ja kokemuksenvaihto pohjaveden laadun tarkkailuista ja uusimmista pohjavesiin liittyvistä tutkimus- ja mittausmenetelmistä.
 • Tiedottaminen ryhmän sisällä ajankohtaisista asioista (lainsäädäntö, koulutuksen ja seminaarit, tutkimushankkeet).
 • Maaperään ja pohjavesiin liittyvien lausuntojen valmistelu yhdessä ja keskinäinen kommentointi.
 • Omien pohjavesikoulutusten suunnittelu.

Ryhmälle tarvitaan uusi puheenjohtaja.

IT-työryhmä

IT-työryhmän tehtävät ovat:

 • koordinoida vesiensuojeluyhdistysten yhteisen tietojärjestelmän V2L:n kehittämistä ja toimivuutta
 • IT-yhteistyön kehittäminen

IT-ryhmän päätavoitteina ovat seuraavat osa-alueet:

 • V2L:n kehittäminen asiakas- ja käyttäjätarpeisiin sekä resursoinnin varmistaminen
 • kehityshankkeiden aktiivinen seuranta
 • tulevien uudistusten ja uusista ominaisuuksista tiedottaminen
 • koulutustarpeiden kokoaminen ja koordinointi
 • ongelmatilanteiden selvittämisen osalta jonkinlaisen toimintamallin suunnittelu

IT-työryhmään puheenjohtajana toimii Henri Koponen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:stä.

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän pääasialliset tehtävät ovat:

 • Ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutusten koordinointi, ylläpito ja kehittäminen
 • Certi-koulutuksiin liittyvä Liiton jäsenyhdistysten kenttähenkilökunnan ylläpito- ja jatkokoulutus sekä auditointien koordinointi
 • Toimii liiton äänitorvena valtakunnalliselle sertifiointijärjestelmän ohjausryhmälle edustajiensa kautta

Koulutustyöryhmän puheenjohtajana toimii Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:stä.

Vesistökunnostus­työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on:

 • seurata kunnostustyön valtakunnallisia kehityssuuntia ja -tarpeita,
 • jakaa kunnostustietoutta ja kunnostushankkeiden oppeja,
 • pohtia yhteisiä hankemahdollisuuksia ja
 • toimia vuorovaikutteisena ja matalan kynnyksen kokemusten ja tiedon vaihdon foorumina eri puolella Suomea toimiville asiantuntijoille

Työryhmään tarvitaan uusi puheenjohtaja.

Viestintätyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on Liiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan

 • liitolle viestintäsuunnitelma,
 • kehitetään liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median käyttöä sekä
 • julkaistaan asiantuntijalehti Aquariusta.
 • pohjana vaikuttavuuden lisäämiselle on myös jäsenyhdistysten vahva yhteistyö.

Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii Paula Luodeslampi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:stä.

Kalatyöryhmä

Ryhmän tehtävänä on erityisesti kalateemaisen tiedon välittäminen, sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen alueiden ja kala-asiantuntijoiden välillä. Tiedon välittämisen ja ideoiden kehittämisen kautta pyritään yhtenäistämään toimintatapoja, kehittämään yhteisiä hankkeita ja lisäämään vaikuttavuutta viestintään esimerkiksi ministeriön suuntaan.

Kalatyöryhmän puheenjohtajana toimii Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.