Fonden för Kyro älv

Kyro älv är störst av de österbottniska älvarna och livet i området har koncentrerat sig i älvdalen. Bosättningen har i tiderna spridit sig på området längs älven och dess viktigaste näring, jordbruk är koncentrerat längs älven.

Fonden för Kyro älv grundades år 1997. Syftet med fonden för Kyro älv är att främja Kyro älv delegationens mål inom Kyro älvs tillrinningsområde. Tyngdpunkten i fondens verksamhet är att förbättra vattenkvaliteten i ån och att befrämja återupplivandet av Kyro älvs fiskeriekonomi. Ett speciellt syfte är att befrämja samarbetet inom miljövården på området. För att uppnå sitt syfte startar fonden projekt som gynnar vattendragsområdet och deltar vid behov i finansieringen av dessa projekt.

Ansökningarna om bidrag kan formuleras fritt. Man har inte heller satt några gränser för dem som kan ansöka om bidrag. Ansökningarna skall vara skriftliga och de bör vara väl motiverade. De projekt som finansieras bör gynna stora delar av Kyro älvs tillrinningsområde. För det mesta är de samarbetsprojekt, i vilka fondens andel oftast är mindre än en tredje del av helhetskostnaderna.

Följande kommuner utmed älven är medlemmar i fonden: Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, SeinäjokiStorkyro, Korsholm och Vasa. Av de kommuner som endast delvis hör till Kyro älvs tillrinningsoråde medverkar Vörå-Maxmo-Oravais, Virdois, Kihniö och Laihela. Övriga medlemsorganisationer är Pro Agria E-P, Vapo Oy och Norra Kvarkens fiskeområde. De nuvarande medlemmarnas årsavgifter ger fonden cirka 30 000 euro i året. 

Exempel på projekt Fonden för Kyro älv delfinansierat:

 • 2010-2014, Harjoittelijat,3-6 harjoittelijat/vuosi (49200,00 €) 
 • 2011, Pohjavesi Life-hanke (16000,00 €) 
 • 2012, Kyrönjoki meirän joki- kirja (5000,00 €) 
 • 2012, Seinäjärven kunnostuksen suunnittelu (7000,00 €) 
 • 2012, Lakeuden Jokiluontopolun ylläpito (600,00 €) 
 • 2012 BEFCASS-hanke (6000,00 €) 
 • 2013, V Vesi, raakavesiongelmien selvitys (5000,00 €) 
 • 2013, Säkkijärven kunnostus (3000,00 €) 
 • 2013, Jokikylän vesi- ja viemäriosuuskunta (1500,00 €) 
 • 2014, Valkiajärven kunnostus (3000,00 €) 
 • 2015, Kyrönjoki-risteily (1000,00 €) 
 • 2015, Tulvatiedottamisen hanke (15000,00 €) 
 • 2016, Harjoittelijahakemus Metsä ja Pengerrysalueet (10000,00 €) 
 • 2017, Vassorinlahden tulvariskit ja luontoarvo (15000,00 €) 
 • 2018, Hyypänjoen luontoselvitykset (10000,00 €) 
 • 2018, Pengerrysalueen käutön muutos selvitty (5000,00 €) 
 • 2018, Kyrönjoki-juhla, SLL (2000,00 €) 
 • 2018, Rapukantojen selvytys, Kihniön kalastusalue (2000,00 €) 
 • 2018, Seinäjärven kunnostuksen edistäminen (2100,00 €) 
 • 2018, Kyrönjoen vieraslajien torjunnan edistäminen (10000,00 €) 
 • 2018, Jokirantojen eroosio-opas (6600,00 €) 
 • 2018, Seinäjoen tulvahinkojen kartoitus (5100,00 €) 
 • 2019, Seinäjärven kunnostukseen Norrvikin jakokunnalle (3000,00 €) 
 • 2019, INSPECT-vieraslajitorjunta Interreg (20000,00 €) 
 • 2020, ELY Kyrönjoen vanhojen vesirakenteiden kartoitukseen (6000,00 €) 
 • 2020, Koskuen kyläyhdistys, Hebrominmäen uimapaikan kunnostaminen ja järven perusparantaminen (3750,00 €) 
 • 2021, Täpläravuille STOP (950,00 €) 
 • 2021, Kvvy:n taimenhanke (15000,00 €)