> Infoilta LUKATIES hankkeesta – luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle / Infokväll om projektet LUKATIES – naturenlig fiskväg till Esse å 09.11.2021

Infoilta LUKATIES hankkeesta – luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle / Infokväll om projektet LUKATIES – naturenlig fiskväg till Esse å 09.11.2021

01.11.2021

Kalateiden toimivuus ja hyödyllisyys. Miltä Ähtävänjoen kalatiesuunnitelmat näyttävät?

Paikka: Auditorio, Sursik, Sursikgränd 43, 68910 Pännäinen

Päivämäärä ja aika: 09.11.2021 klo 17.30

Klo 17.30 Kahvitarjoilu

Klo 18- Esitykset:

LUKATIES-hanke, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kalatalousviranomaisen näkemys Ähtävänjoen kalataloudellisesta kehittämisestä, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hankkeen jatko, Ohjausryhmän puheenjohtaja

Tervetuloa!

Noudatamme Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, puh. 0400 924848, heli.jutila@pvy.fi, https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/

 

Funktion och nytta med fiskvägar. Hur ser planerna ut för fiskvägar i Esse å?

Plats: Auditoriet i Sursik skola, Sursikgränd 43, 68910 Bennäs

Datum och tid: 09.11.2021 kl. 17.30

Kl. 17.30 Kaffeservering

Kl. 18- Presentationer:

LUKATIES-projektet, Österbottens vatten och miljö rf

Fiskerimyndighetens syn på utvecklingen av fiskerinäringen i Esse å, NTM-centralen i Egentliga Finland

Projektets fortsättning, Styrgruppens ordförande

Välkomna!

Vi följer gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt avseende coronaviruspandemin.

Österbottens vatten och miljö rf, tel. 0400 924848, heli.jutila@pvy.fi, https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/