Kittholman laskeutusallas ja VETO-hankkeen toimia Pietarsaaressa

Kittholman laskeutusallas ja VETO-hankkeen toimia Pietarsaaressa
Heli Jutila, 1.11.2021 tiedotustilaisuus Kittholmassa

Kittholman laskeutusallas

Kesällä 2021 lähdettiin VETO-hankkeessa selvittämään Lapinnevanojan kosteikon toteutuksen korvaamista Vanhansatamanlahden luo Kittholmaan sijoittuvassa ojakohteessa, jonne vedet tulevat Skatan suunnalta. Kittholman kosteikko rakennettiin Pietarsaaren kaupungin ja sen omistaman Alerte Oy:n toimesta yhteistyössä PVY:n kanssa pääosin 19.10.‒21.10.2021. Kohteelle suunniteltiin tiedotustaulu, jossa esitellään laskeutusallas‒kosteikon toimintaperiaatetta. Tiedotustaulu toteutettiin sekä suomen että ruotsin kielellä.

Lasketusallas käsittelee kaupunkialueelta tulevia hulevesiä ennen niiden johtamista Vanhankaupungin lahdelle. Altaassa virtaus hidastuu ja kiintoaineet laskevat altaan pohjalle. Kosteikkokasvillisuus sitoo kehityttyään liuenneita ravinteita. Valumien lisääntyessä hulevesien hallinta on yhä tarpeellisempaa. Alueelta kaivetut massat hyödynnetään meluvallissa.

Veto-hankkeen muita toimia

VETO-hankkeen yksi tavoite on ollut tukea paikallisia vesistökunnostustoimijoita. Tätä on tehty yksilökohtaisella neuvonnalla ja tilaisuuksilla.

Hankkeessa on tuotettu uutta tietoa vesi- ja rantaluonnosta. Pietarsaaressa vesi- ja rantaluontotutkimuksia tehtiin mm. Fäbodassa, Hällsandissa ja Porkenäsissä sekä Lappfjärdsdiketin ja Kittholman ojan suulla. Fäbodassa tutkittiin kasvillisuutta Isohiekan kautta Pikkuhiekalle ja Sandmoon. Ranta- ja vesikasvilajilistasta laadittiin Fäbodan perhepäivää varten lyhennetty kooste ja erillinen kuvaus rantakasvillisuudesta. Alue on arvokas vesi- ja rantaluonnon kannalta.

VETO-hankkeen tavoitteena oli välittää vesistötietoa. Hankkeen puitteissa järjestettiin vesi- ja rantaluontoon liittyvää ympäristökasvatusta koululaisille, päiväkotilaisille ja aikuisille. Ympäristökasvatusosuus ajoittui vuosiin 2020 ja 2021. Pietarsaaren Itälän koululaiset tutkivat lähirantansa luontoa asiantuntijoiden opastuksella 18-21.8.2020. Vanhansatamanlahden rannalla Pietarsaaren Kittholmassa 2.6.2021 järjestettyyn kielikylpykoulun luontotapahtumaan osallistui 75 esikoululaista ja viisi eskariohjaajaa. PVY toteutti yhden rastipisteen tarjoten tietoa rantakasvistosta. Sandsundsfjärdenin lintutornitapahtumat pidettiin 10.6.2020 ja 24.5.2021 ja Fäbodan vesi- ja luontoaiheiset toimintarastipohjaiset perhepäivät 29.6.2020 ja 31.6.2021. Aikuisten ympäristökasvatusta tarjottiin VETO-hankkeessa 3.6.2021 järjestetyllä vierailukäynnillä Kaitforsin padolle ja kalatiehen tutustumaan. Tilaisuudet järjestettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.