Kyrönjokirahasto

Kyrönjoki on Etelä-Pohjanmaan suurin joki ja alueen elämä on keskittynyt sen ympärille. Asutus on levinnyt alueelle aikoinaan jokea pitkin ja jokivarteen keskittyy sen tärkein toimeentulon lähde, maatalous.

Kyrönjokirahasto perustettiin vuonna 1997. Rahaston tarkoituksena on edistää Kyrönjoen neuvottelukunnan tavoitteita Kyrönjoen valuma-alueella. Neuvottelukunnan toiminnan painopistealueeksi on määritelty Kyrönjoen veden laadun parantaminen ja joen kalatalouden elvyttäminen. Tavoitteena on erityisesti ympäristönsuojelun yhteistyön edistäminen alueella. Rahasto käynnistää Kyrönjoen vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Kyrönjokirahaston avustukset ovat vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tekijöille tai ajankohdalle ei ole asetettu rajoituksia. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla laaja-alaisesti Kyrönjoen valuma-aluetta hyödyttäviä. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on useimmiten alle kolmasosan kokonaiskustannuksista. 

Jäseninä ovat seuraavat jokivarsikunnat: Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Jalasjärvi, Isokyrö, Vähäkyrö, Mustasaari ja Vaasa. Valuma-alueella sijaitsevista muista kunnista ovat mukana Vöyri-Maksamaa, Virrat, Kihniö ja Laihia. Muita jäsenyhteisöjä ovat Fortum Oyj, Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus, Vapo Oy ja Norra Kvarkens fiskeområde. Rahastoa kartutetaan 24 000 eurolla vuodessa. Kalastuskunnat, teollisuuslaitokset ja muut vesistöstä ja sen tilan parantamisesta kiinnostuneet tahot voivat kartuttaa rahastoa myös lahjoituksin tai osallistua rahaston käynnistämiin hankkeisiin.

Esimerkkejä Kyrönjokirahaston osarahoituskohteista:

 • Kyrönjoki – elävä joki opas (1999)
 • ”Hoitotyötä yhdessä vesistöjen hyväksi” esite (2003)
 • Kyrönjokiseminaarien ja retkeilyjen järjestelyt (1997, 1999, 2000)
 • Kauhajoen taimenpurojen kunnostushanke
 • Malliselvitys maatalouden vesistökuormituksesta Ilmajoella ja Kurikassa
 • Kyrönjoen latvaosien pienvesien vesiensuojelun tehostaminen ja metsäluonnon monimuotoisuuskohteiden kartoitus Kauhajoella
 • Koskenkorvan padon suunnittelun avustaminen
 • Päntäneenjoen virkistyskäytön ja kalatalouden edistäminen
 • Happamien sulfaattimaiden aiheuttaman raskasmetallikuormituksen pienentämiseen tähtäävän tutkimuksen osarahoitus
 • Haja-asutuksen ja maitohuoneiden jätevedenpuhdistamoiden rakentamisnäytökset
 • Suojavyöhykesuunnitelmat mm Lehmäjoelle, Hyypänjoelle, Jalasjärvelle, Seinäjoelle ja Kauhajoelle
 • Mustajoen taimenen esiintymis- ja lisääntymisalueiden kartoitus
 • Orisbergin Kotilammin padon kunnostus
 • Bernet Catch-hankkeen kansalliseen rahoitusosuuteen osallistuminen
 • Jalasjärven maatalouden ympäristöagenda
 • Vesistöpainotteinen opetuspaketti kouluille
 • Pajuluoman luonnonhoitohanke
 • Lakeuden jokiluontopolku
 • Virtain Kurjenjärven kuormitusselvitys ja toimenpidesuunnitelma (harjoittelijatyö 2006)
 • Haja-asutuksen jätevesien yhteiskäsittelykohteiden suunnitteluavustuksia Jalasjärvelle, Kurikkaan, Ilmajoelle ja Kauhajoelle
 • Kansatieteellisten selvitystarpeiden kartoitus ja haastattelut (harjoittelijatyöt 2004, 2005 ja 2007)
 • Haja-asutuksen jätevesioppaan painatus (2006)
 • Alunamaiden aiheuttamien happamuushaittojen torjunta, esiselvitys (2007)
 • Ojajärven-Honkakylän metsäalueen vesiensuojelun ja riistanhoidon tehostamishanke
 • Kauhajoen lähdekartoituksia (harjoittelijatyöt 2006 ja 2007)
 • Kalajaisjärven tilan parantaminen (harjoittelijatyö 2007)
 • Hajajätevesiosasto Pytinki-messuilla 2007
 • Jokimetsuri-hankkeeseen osallistuminen Kyrönjokivarren kohteissa
 • Honkala-Salonmäen soranottoalueen maisemointisuunnitelma (harjoittelijatyö 2007)
 • Kosteikkopaikkojen kartoitus Kyrönjoen valuma-alueella (harjoittelijatyö 2007)
 • Peräseinäjoki-seuran vuosikirjan painatusavustus (2008)
 • Isonkyrön kalastusseuran taukopaikkojen kunnostus
 • Pohjaveden suojelusuunnitelmaluonnos Isoonkyröön (harjoittelijatyö 2008)
 • Juupajärven kunnostukseen liittyvät suunnitelmat (harjoittelijatyö 2008)
 • Kyrönjoki – Elävä joki – opas