Lapuanjokirahasto


Lapuanjoki on merkittävä Pohjanmaan valtavirta. Se tuo vedet Suomenselältä lakeuksien kautta Merenkurkun pohjoispuolelle Perämereen. Sitä pitkin on soudettu tervaa Uuteenkaarlepyyhyn ja uitettu puita useille sahoille. Voimalaitokset tuottavat sähköä arjen tarpeisiin. Vesistöalueella asuu 70 000 ihmistä, joiden elämään joki vaikuttaa virkistysalueena ja monella muulla tavalla.

Lapuanjoki on järvineen, koskineen, suvantoineen ja sivuhaaroineen monen eliölajin elinympäristö. Yläjuoksulla kosket ja pikkujärvet tarjoavat mainioita kalastuspaikkoja harrastajille. Kuortaneenjärvi on vesistön keskusjärvenä merkittävä alueen asukkaille, virkistyskäytölle ja maisemalle. Lapuanjoen keskiosan suvantoalue peltolakeuksineen on pohjalaismaisemaa aidoimmillaan ja alajuoksun vaihtelevampi maasto tuo taas oman lisänsä joen monimuotoisuuteen.

Lapuanjoen vesistöalueella toimivat viranomaiset, vesistön käyttäjät, yrittäjät ja järjestöt ovat koonneet voimansa yhteen perustamalla Lapuanjoen vesistöalueen neuvottelukunnan vuonna 1999. Lisäksi alueen kunnat ovat perustaneet Lapuanjokirahaston, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2004. Rahaston vuosikertymä on 15 000 €.

Lapuanjokirahaston tarkoituksena on edistää Lapuanjoen neuvottelukunnan tavoitteita tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tehostamalla vesiensuojelua ja luomalla edellytyksiä vetovoimaisen virkistyskäyttö-, kalastus- ja matkailukokonaisuuden kehittymiselle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto käynnistää koko vesistöaluetta hyödyttäviä, yhteistyötä edistäviä hankkeita tai koko alueella sovellettavia mallihankkeita.

Lapuanjokirahaston avustukset ovat jatkuvasti ja vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on korkeintaan 30 – 50 % kokonaiskustannuksista. Rahoituspäätökset tekee rahaston johtoryhmä, jossa ovat edustettuina jäsenkunnat, vesiensuojeluyhdistys ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahasto toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö r.y.:n yhteydessä.

Lapuanjokirahaston osarahoittamia hankkeita

 • Vähävuosjärven luonnonhoitohanke 2005 – 2008
 • Kuortaneenjärvi – Lapuanjoen Helmi –kirjan painatus
 • Haja-asutuksen jätevesien yhteiskäsittelykohteiden suunnitteluavustuksia Alavudelle, Lehtimäelle, Uuteenkaarlepyyhyn ja Kuortaneelle
 • Alunamaiden aiheuttamien happamuushaittojen torjunta, esiselvitys (2007)
 • Hajajätevesiosasto Pytinki-messuilla 2007
 • Jokimetsuri-hankkeeseen osallistuminen Lapuanjokivarren kohteissa
 • Lapuanjokitiedotusta
 • Metsä ja Luonto-messut (2005),
 • Koti Sinulle-messut (2006)
 • Härmänmaan Vappusoudut 2007 ja 2008
 • LAPUANJOKI – Benjam Pöntisen valokuvateos (2007)
 • Haarusjärven ja Kunnarinluoman vesiensuojelun tehostaminen luonnonhoitohankkeena
 • Kätkänjärven vesiensuojelutoimenpiteet (2008)
 • Esiselvitys Uudenkaarlepyyn kalatien rakentamiseksi
 • Kuortaneenjärven länsirannan metsäalueiden vesiensuojelun tehostaminen luonnonhoitohankkeena
 • Lapuanjoen purojen kartoitus ja kunnostus- hanke