Hankkeen tavoitteet

Kolmen VYYHTI-hankkeen tavoitteena on

  • edistää vesien tilan paranemista kunnostustoimenpiteillä ja vesistökuormituksen vähentämisellä
  • edistää vesien- ja ympäristönhoitoa kolmen maakunnan alueella
  • tukea ja avustaa alueen toimijoita vesistöjen ja niiden valuma-alueiden kunnostustoimenpiteiden valinnassa, suunnittelussa ja lupakäsittelyssä
  • kehittää välittäjäorganisaatiotoimintaa
  • järjestää työpajoja, opintoretkiä, lyhytkursseja ja seminaareja

Hanke toteutetaan maakuntien yhteishankkeena, koska jokivesistöt Suomenselältä Pohjanlahteen virtaavat maakuntien halki yhdistäen hankealueen luontevaksi kokonaisuudeksi.

Hanke on alueensa luonteen mukaisesti kaksikielinen ja sen vahvuutena on vesistöjen kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa merenlahdet, purot, jokivesistöt ja järvet valuma-alueineen muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

Yhdistämme hankekumppanien kanssa  vesiensuojelun ja maatalouden osaamisen ja toisiaan tukeva yhteistyö tulee palvelemaan kaikkia toimijoita.

Kuunnostustoimet parantavat vesistöjen tilaa, kalojen elinolosuhteita ja lisäävät virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kasvattavat alueellista vetovoimaa. Niitä ovat esim: vesikasvillisuuden niitto, hoitokalastus, kutusorakoiden tekeminen ja hoito, kosteikon perustaminen ja hoito, ranta-tai metsälaitumien perustaminen.

Vesien ja ympäristön tilaa edistetään kannustamalla ja  auttamalla osakas- ja kalastuskuntia, kyläyhdistyksiä ja muita toimijoita kunnostustoimien haasteissa.

Välittäjäorganisaation tehtäviä

  • tiedottaminen, neuvonta, toimijoiden aktivointi
  • suunnitelmien ja hakemusten tekeminen/teettäminen toimijoille
  • hankkeiden rahoitusjärjestelyissä auttaminen

Tapahtumat jakaantuvat maakunnittain ja osa toteutetaan yhteisesti koko hankealueella. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toimii tapahtumien järjestäjänä yhteistyössä ProAgrioiden kanssa.

2015-08-02 Lintu-5

 

Hanketyyppi:

Alueiden välinen yleishyödyllinen kehittämishanke

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016–31.3.2018

Hanke sai jatkoaikaa 30.9.2018 saakka

Rahoittaja:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman2014–2020

Rahoituksen on myöntänyt Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö 1.4.2016

 

Esite luettavissa:

kolmenvyyhtisuomi