Förnyande av avloppsreningssystem

För att bygga och förnya avloppsvattensystem krävs tillstånd. bygglovs- processen beslutar man om nya byggnaders avloppsvattensystemtillstånd. Förnyelse av gamla system kräver vanligtvis åtgärdstillstånd. Kommunerna kan i byggnadsordningen också bestämma en del åtgärder gällandes anmälningsförfarandets omfattning. Bygg- och åtgärdstillståndsansökan innehåller en professionellt utarbetad avloppsvattenplan. Underhåll av avloppssystem kräver inte tillstånd. Dock är det alltid bäst att kontakta din egen kommuns byggnadstillsynsrådgivare när det kommer till tillståndsärenden.

Avloppsreningssystem kräver underhåll och förnyelse liksom alla andra system. Livslängden på ett avloppsreningssystem är 0 – 30 år beroende på hur bra systemet är byggt och skött. Nästan alla system som idag finns ute på marknaden har en möjlighet att uppnå de krav som lagen ställer, såvida de är bra planerade, riktigt byggda och regelbundet skötta och servade. En utmaning har visat sig vara fosforborttagningen. För att fungera behövs det i allmänhet användning av fosforutfällningskemikalie. Det måste vara möjligt att ta prov från utloppsröret. Det bör även finnas nödvändiga alarmanordningar på systemet.

 • Uudisrakennus: puhdistusvaatimukset koskevat uutta rakentamista heti. Näin on ollut vuodesta 2004 lähtien.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut kohteet:
  • Ranta-alue tai pohjavesialue: siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti, eli järjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimus tähän mennessä.
  • Muut kuin ranta- tai pohjavesialueet: jätevesijärjestelmän korjaaminen niin, että puhdistusvaatimus täyttyy, viimeistään eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kiinteistönomistaja voi siis käyttää omaa harkintaansa jätevesijärjestelmän uudistamisaikataulussa.
 • Vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat järjestelmät: kunnostetaan heti.
 • Mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä rannasta, ollaan siirtymäajan piirissä. Etäisyys vesistöön mitataan jätevettä tuottavan rakennuksen seinästä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.
 • Pohjavesialueella siirtymäajan katsotaan koskevan kiinteistöä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueen rajan sisällä: pohjavesialueella huomiota kiinnitetään siis itse jäteveden käsittelyjärjestelmään, ei jätevettä tuottavaan rakennukseen. Pohjavesialuerajaukset löydät paikkatietoikkunan karttanäkymästä.
 • Vesikäymälän rakentaminen.
 • Vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
 • Rakennukseen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
 • Käytännössä siis ne remontit, joiden avulla jatketaan vesijärjestelmän, rakennuksen tai koko kiinteistön elinikää.
 • Perustason puhdistusvaatimus ei koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).
 • Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat ikäperusteisen vapautuksen piirissä eikä perustason puhdistusvaatimus tule heidän kohdallaan täytettäväksi. Ikäperusteinen vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisäaikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Planering av avloppsreningssystem

Förnyande av ett gammalt system eller byggande av ett nytt system kräver alltid en god planering. En plan över avloppsreningssystemet bör uppvisas för den kommunala tillståndsmyndigheten i samband med bygglov (ny fastighet eller byggnad) eller åtgärdstillstånd (förnyande av gammalt system). En saklig planering är värdefull både med tanke på byggande av systemet, dess användning och skötsel, vid en eventuell flytt samt vid försäljning av fastigheten.

En kunnig planerare behärskar VVS-planeringens grunder och kraven i avloppsvattenförordningen. Det lönar sig att fråga om kontaktuppgifter hos kommunens byggnadsinspektör, som i sista hand godkänner eller förkastar tillståndsansökan. På samma gång kan du reda ut andra tillståndsvillkor och regionala bestämmelser samtidigt som du får bekräftat att det inte finns planer på gemensamma vattentjänster på området. Etsi paikkakunnallasi toimivia alan yrittäjiä, kuten suunnittelijoita alan yrittäjien hakukoneesta.

Det är alltid fastighetsägaren som bär ansvaret för att vattentjänsterna på fastigheten ordnas på ett sätt som uppfyller kraven i lagstiftningen. Planeraren ansvarar för att utföra det beställda planeringsarbetet inom ramen för sin sakkunskap. Planeraren ansvarar inte för byggandet av avloppsreningssystemet eller för eventuella fel som uppstått vid användning, ifall man inte kan bevisa att felen beror på en bristande planering. Konsumenten (fastighetsägaren eller beställaren av planeringsarbetet) har rätt att få en plan, som uppfyller kraven som ställs för den. Krav för avloppsvattenplanen finns bl.a. i miljöskyddslagen samt i markanvändnings- och bygglagen och i förordningar.

Det lönar sig att förlägga planeringsarbetet till tiden när marken inte är frusen och med beaktande av den tid som krävs för tillståndsansökan hos kommunen. Det lönar sig att göra ett skriftligt avtal med planeraren, där man kan avtala om följande saker:

 • Planeringsarbetets innehåll och tidtabell
 • Tidpunkt för besök på tomten
 • Leverans av fastighetens basuppgifter från kunden till planeraren och eventuell komplettering (t.ex. situationsplan)
 • Nödvändiga tilläggsutredningar och -mätningar (t.ex. avstånd, höjdförhållanden, yt- och grundvatten, jordart)
 • Pris i form av timtaxa eller enligt entreprenad, grundpris och eventuellt extra arbete
 • Slutprodukt eller planens preliminära innehåll
 • Komplettering av planen eller korrigering under tiden för tillståndsansökan utan extra kostnad
 • Förfaringssätt, ifall man blir tvungen att ändra planen i byggnadsskedet

En bra planering uppfyller kraven i avloppsförordningen och innehåller åtminstone följande saker:

 • Mätningar på fastigheten i form av avstånd och höjdförhållanden, uppgifter om yt- och grundvatten samt jordarten
 • Uppgifter om avloppssystemets dimensionering
 • Alternativ om lämpliga avloppsreningssystem på fastigheten Detaljerade uppgifter om det valda avloppsreningssystemet och en tillförlitlig uppskattning av reningsresultat som kan uppnås Provtagningsmöjlighet från inkommande och utgående avloppsvatten Systemets bruks- och underhållsanvisningar Nödvändiga varnings- och alarmanordningar Andra uppgifter som behövs för byggandet, användningen och övervakningen
 • Utredning över det planerade systemets delar och uppbyggnad, från fastigheten till utloppsröret

Planeraren kan erbjuda flera alternativ, av vilka fastighetsägaren väljer det som passar denne bäst. iktiga kriterier för valet är bland annat ett rimligt krav på mängden skötsel och service av systemet, systemets hållbarhet och driftsäkerhet samt systemets kostnader under hela dess livslängd. En kompetent planerare erbjuder även alternativ, som bygger på separering av toalett- och tvättvatten, ifall ett sådant kommer på tal.

En bra planering kostar uppskattningsvis 400-1000 euro (2008). Dessutom kan planeraren debitera för extra arbete, t.ex. uppgörande av situationsplan eller jordartsundersökning. En del planerare erbjuder även s.k. nyckel i hand-tjänster, där planeraren sköter om både planeringen, tillståndsförfarandet och byggandet av systemet. Tillverkarnas erbjudande om ”gratis” planering förutsätter köp av deras reningssystem.

Modellplan för ett fastighetsvist avloppsvattensystem, år 2009 (pdf)

Tillstånd

Förnyande av ett gammalt avloppsreningssystem kräver ett åtgärdstillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Vid ansökan om åtgärdstillstånd får man anvisningar från kommunen eller staden. Då man ansöker om åtgärdstillstånd behöver man vanligtvis en utredning över det nuvarande hushållsvattensystemet, detaljritningar och en utredning av ägande- eller besittningsrätten. Vid byggande av ett nytt hus löser man avloppsfrågorna i samband med bygglovet. Tillståndet ges av kommunens byggnadsövervakningsmyndighet.

Som bilaga till tillståndsansökan bör finnas en plan över avloppsreningssystemet gjord av en kompetent planerare.

I samband med att bygglovsansökan träder i kraft meddelas om det till grannarna, varvid de har möjlighet att påverka t.ex. utsläppsplatsen för det renade avloppsvattnet. Vid planering av byggprojekt lönar det sig att först vara i kontakt med kommunens byggnadsinspektör för att reda ut kommunens krav och praxis i olika ärenden. Det lönar sig inte att påbörja byggandet eller att införskaffa byggnadsmaterial innan man har fått bygglov!

Byggande av avloppsreningssystemet

Man kan inte påbörja byggandet förrän man har fått ett godkänt tillståndsbeslut. Man bör noggrant läsa igenom tillståndet och bilagorna som man har fått från kommunen. I tillståndet kan finnas direktiv för bl.a. myndighetsgranskningar under byggnadsskede, ansvarig arbetsledare över vatten- och avloppsanordningar och provtagning. Byggandet avslutas i enlighet med det givna tillståndet genom t.ex. en slutgranskning.

Det lönar sig att låta sakkunniga sköta om byggandet av avloppsreningssystemet. Man frågar offerter av entreprenörer med hjälp av planen för avloppsreningssystemet. Byggandet kan man låta göra på helentreprenad, där entreprenören även ansvarar för beställning av tilläggsdelar till anläggningen samt jordmaterial. Ett annat alternativ är att själv beställa delarna i planen och endast köpa specialarbete av entreprenören, som man inte själv kan göra. Tillverkaren levererar tillsammans med anläggningen alltid monteringsanvisningar, som bör följas. Dessutom bör man beakta de allmänna anvisningarna i avloppsplanen som anger anläggningens placering på tomten i förhållande till höjdförhållandena.

Priset och kvaliteten kan variera mycket mellan olika entreprenörer. När man ber om en offert lönar det sig även att fråga efter entreprenörens referenser av tidigare förverkligade liknande objekt. Den billigaste offerten är inte nödvändigtvis den bästa!

Det lönar sig att göra ett skriftligt avtal med entreprenören för att undvika oklarheter. I avtalet bör framkomma åtminstone följande:

 • Vilka saker entreprenören är ansvarig för och vilka fastighetsägaren är ansvarig för
 • Hur gör man ifall det visar sig att anläggningen inte kan förverkligas enligt planen
 • Vilka arbeten hör till offerten och vad är tilläggsarbete
 • Arbetets tidtabell
 • Entreprenörens garanti på arbetet
 • Dokumentering av de olika byggskedena

Byggandet bör ske enligt planen. Ifall det visar sig under byggnadsskedet, att det inte är möjligt att bygga anläggningen som planerat, bör man omedelbart ta kontakt med både planeraren och kommunens byggnadsövervakning. För små förändringar (t.ex. flytt av slamavskiljaren med 1 m) räcker det i allmänhet med en anmärkning i situationsplanen. Större förändringar kan kräva en uppdatering av hela planen och ett nytt tillståndsförfarande.

Det lönar sig för fastighetsägaren, entreprenören och den ansvariga arbetsledaren att för rättsskyddets skull dokumentera arbetet tillräckligt väl. Från byggandets olika skeden tas fotografier och av använda jordmaterial, tyger, plastdukar m.m. tas prov. Från fotografierna bör framkomma byggarbetets olika skeden och använda material så, att man kan visa att arbetet har skett just på den aktuella fastigheten. Ifall reningssystemet inte fungerar enligt planen, kan man med hjälp av dokumenten från byggnadsskedet möjligen påvisa, i vilket skede felet uppstod och vem som är ansvarig för det.

I slutändan är det ändå alltid fastighetsägaren som är ansvarig för ordnandet av vattentjänster till sin fastighet.